Saskia Fleishman

Saskia Fleishman

Extra Information

Saskia Fleishman
39.5 x 31.5
Acrylic and sand on pigment printed chiffon
New Mexico (South Eclipse)
2023
Price available upon request

Contact Exhibitor ×
Query submitted